[giaban]2.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + Thượng tướng 
+ 32 Víp + Sét Enternal + X5 Thomson 
+ Lắp Full 22 Víp + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.400.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.400.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 37 Víp + Sét Noble Gold + Vip 3 VTC 
+ X Thomson + X RPK + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.70000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.700.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 38 Víp + Sét Noble Gold + Lắp Full 22 Víp 
+ Vip 5 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.800.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.800.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + 26 Víp 
+ Sét Noble Gold + X5 thomson 
+ 3z + M200 + Víp 3 VTC
+ Báu vật đẹp ...

- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.400.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.400.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + Thượng tá 
+ 21 Víp + X6 thomson + Sét Noble Gold 
+ Vip 4 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 31 Víp + X6 RPK + X7 Thomson 
+ Sét Noble Gold + Vip 4 VTC
+ Báu vật đẹp ....

- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.600.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + 24 Víp 
+ Thượng tướng + Sét Noble Gold 
+ 3z + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.700.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ Sét Noble Gold + X6 Thomson 
+ X5 MG + Vip 3 VTC + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.400.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.400.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 19 Víp + Sét Noble Gold + 3z 
+ M200 + X6 Thomson + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.100.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.100.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ Vip 4 VTC + 16 Víp + 3z 
+ M200 + báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 31 Víp + Vip 3 VTC + 3z 
+ m200 +  Ngọc Trinh + X Thomson .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.500.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.500.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 22 Víp + X7 Thomson + Vip 3 VTC 
+ Sét UL Gold + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.300.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + Thiếu tướng 
+ 19 Víp + X5 Thomson + Sét Noble Gold 
+ Vip 2 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 18 Víp + x6 Thomson + 3z 
+ Vip 2 VTC + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + Trung tướng 
+ 16 Víp + 3z + K98 
+ Vip 2 VTC + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.300.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 18 Víp + Sét Noble Gold + X6 thomson 
+ Joker + vÍP 2 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.500.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.500.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + 37 Víp 
+ Thượng tướng + X5 RPK + X6 thomson 
+ Lắp Full 22 Víp + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]2.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 36 Víp + X6 RPK + X7 thomson 
+ Sét Roya + Lắp Full 22 Víp 
+ Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.700.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + Thiếu tướng 
+ 27 Víp + Sét Noble Gold + X5 Thomson 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.400.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.400.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + Thượng tướng 
+ 22 Víp + Sét Noble Gold + X6 RPK 
+ Vip 3 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + Đại tướng 
+ 15 Víp +Sét Roya + 3z + M200 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.700.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 27 Víp + 3z + m200 
+ Ngọc Trinh + ViP 3 VTC + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 34 Víp + Sét Noble Gold + X Thomson 
+ Víp 4 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.900.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.900.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Chưa Cài SMS + TTL 
+ 30 Víp + Vip 5 VTC + Sét Noble Gold 
+ X6 thomson + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thiếu tướng 
+ 15 Víp + X6 thomson + 3z 
+ M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.100.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.100.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại tướng 
+ 17 Víp + 3z + Vip 2 VTC 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.600.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tá 
+ VIP 5 VTC + X Thomson + X RPK 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.400.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.400.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tướng 
+ 23 Víp + X Thomson + X RPK 
+ 3z + Vip 3 VTC + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 33 Víp + X6 Thomson + Vip 4 VTC 
+ Lắp Full 22 Víp + COmbo Kill Cao 
+ Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.700.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại soái 
+ 30 Víp + X7 thomson + Sét Roya 
+ Lắp Full 22 Víp + Vip 4 VTC 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tá 
+ 21 Víp + Sét Noble Gold + X6 thomson 
+ Ngọc Trinh + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]690.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 690.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thiếu tá 
+ 11 Víp + k98 + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


Nick Từ 500K-1Triệu
Nick 1Triệu-2Triệu
Nick VIP