[giaban]6.600.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 6.600.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 73 VIP + VIP 7 VTC + Gói Zombie siêu cấp 
+ X tất cả dòng súng tăng đạn 
+ Báu vật đẹp + Combo kill cao 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]2.800.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.800.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 36 VIP 
+ Thiếu tướng + X7 Thomson 
+ X6 RPK + Sét Noble Gold + VIP 4 VTC 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.200.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 31 VIP + Sét Noble gold + VIP 4 VTC 
+ Lắp Full 22 Víp + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.200.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 31 VIP 
+ Trung tướng + X6 Thomson + Sét Noble 
+ X6 MG + Vip 4 VTC + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]3.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 39 VIP + X6 thomson + X6 RPK 
+ VIP 4 VTC + 3z + M200 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.800.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.800.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 26 VIP 
+ Thượng tướng + VIP 3 VTC 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 17 VIP + 3z + M200 + X6 thomson 
+ VIP 4 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.700.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 25 VIP 
+ Trung tá + X6 thomson + Sét Noble Gold 
+ X4 MG + VIP 3 VTC + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.300.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + Đại soái 
+ 18 VIP + X Thomson + 3z 
+ M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.600.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 23 Vip + Sét Roya + X7 Thomson 
+ VIP 3 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.500.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.500.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 20 VIP 
+ Thượng tướng + Sét Noble Gold 
+ VIP 3 VTC + X7 thomson + X4 MG 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.600.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 21 VIP 
+ Trung tướng + X6 thomson + VIP 2 VTC 
+ X6 MG + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.300.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 18 VIP 
+ Trung tướng + VIP 3 VTC + 3z 
+ M200 + X5 thomson + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]900.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 900.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 11 VIP 
+ VIP 2 VTC + 3z + M200 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 13 VIP 
+ Thượng tướng + 3z + M200 
+ Vip 3 VTC + Báu vật đẹp ... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 14 VIP + Sét UL Gold + x4 Thomson 
+ VIP 3 VTC + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 14 VIP + Sét Noble Gold + X Thomson 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]950.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 950.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 12 VIP 
+ Trung tướng + Sét UL Gold 
+ 3z + VIP 3 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]950.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 950.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 13 VIP 
+ Thượng tá + VIP 2 VTC + 3z 
+ M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]950.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 950.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 12 VIP + VIP 4 VTC + 3z 
+ M200 + Báu vật đẹp ... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + Thượng tướng 
+ 15 VIP + M200 + X4 Thomson 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]
[giaban]1.500.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.500.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 21 VIP 
+ Thượng tá + Sét Noble Gold + X6 thomson 
+ 3z + Ngọc Trinh + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.100.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.100.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 16 VIP 
+ Thượng tá + X5 thomson + 3z 
+ M200 + VIP 2 VTC + Báu vật đẹp ... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 29 VIP + VIP 4 VTC + X Thomson 
+ 3z + M200 + Sét Noble gold 
+ Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.300.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 18 VIP 
+ Thượng tướng + X5 thomson + X MG 
+ VIP 3 VTC + Sét Noble Gold .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 14 VIP + VIP 4 VTC + Sét Roya 
+ X6 thomson + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]900.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 900.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 12 VIP 
+ Đại tướng + 3z + M200 + VIP 3 VTC 
+ Báu vật đẹp .... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.700.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.700.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 34 VIP + X Thomson + VIP 5 VTC 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


Nick Từ 500K-1Triệu
Nick 1Triệu-2Triệu
Nick VIP