[giaban]3.500.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.500.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + 42 Víp 
+ X Thomson + X4 MG + Víp 4 VTC 
+ Gói Zombie Siêu cấp gần 1 năm 
+ Combo Kill Cao + Joker + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.600.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.600.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 35 Víp + Sét Noble Gold + Víp 6 VTC 
+ Đủ Búp bê gắn súng + Combo Kill cao 
+ X8 thomson + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]2.700.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.700.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 37 Víp + X6 Thomson + Víp 3 VTC 
+ 3z + M200 + DX + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.400.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.400.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tướng 
+ 32 Víp + X6 RPK + X Thomson 
+ Víp 6 VTC + Sét UL Gold + Ngọc Trinh 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]900.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 900.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 13 Víp + Sét Noble Gold + X5 thomson 
+ Ngọc Trinh + Víp 2 VTC + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.500.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.500.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL + 22 Víp 
+ X6 RPK + Víp 4 VTC + 3z 
+ M200 + Báu vật đẹp .... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]850.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 850.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Trung tướng 
+ 11 Víp + 3z + M200 
+ Víp 2 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]800.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 800.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Trung tá + 11 Víp 
+ Sét Noble Gold + X6 Thomson 
+ DX Noble Gold + Báu vật đẹp .... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]2.600.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.600.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 35 Víp + X6 thomson + X6 RPK 
+ Víp 3 VTC + M200 + Ngọc Trinh 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]2.500.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.500.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 25 Víp + Víp 7 VTC nhiều Uư đãi 
+ Item C4 còn hơn 1 năm 
+ X6 thomson + Báu vật kéo mỏi tay 
+ Thời gian Combo Kill cao  
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.300.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 34 Víp + X6 thomson + Víp 3 VTC 
+ Ngọc Trinh + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]4.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 4.200.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 46 Víp + Víp 5 VTC + Gói Zombie Siêu cấp 
+ X Thomson + XRPK + Lắp Full 22 Víp 
+ Dư 160 Vcoin + 3z + m200 + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]850.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 850.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Trung Uý 
+ 11 Víp + Sét Phonix + Víp 4 VTC 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]900.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 900.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thiếu tướng 
+ 12 Víp + Sét Noble Gold + 3z 
+ M200 + Ak10th + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.400.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.400.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại tướng 
+ 19 Víp + X5 thomson + 3z 
+ M200 + Víp 3 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL + 16 Víp 
+ Víp 4 VTC + 3z + M200 
+ Combo Kill cao + Báu vật nhiều 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.100.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.100.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tướng 
+ Sét Noble Gold + X7 RPK + x4 thomson 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.800.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.800.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại soái 
+ 27 Víp + Sét Enternal + Lắp Full 23 Víp 
+ 3z + m200 + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]750.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 750.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tá 
+ 10 Víp + X5 thomson 
+ 3z + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]900.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 900.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thiếu tướng 
+ Sét Noble Gold + 3z + M200 
+ Báu vật đẹp ...... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]950.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 950.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 13 Víp + 3z + M200 + víp 4 VTC 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]950.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 950.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tướng 
+ 14 Víp + Ak10th + Ngọc Trinh 
+ Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]800.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 800.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thiếu tướng 
+ 11 Víp + M200 + Báu vật đẹp ... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại tướng 
+ 16 Víp + Víp 6 VTC + 3z + m200 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.700.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.700.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 38 Víp + Lắp Full 22 Víp + Víp 4 VTC 
+ Combo Kill cao + Lục biến hình 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại tướng 
+ 14 Víp + Sét Noble Gold + Víp 4 VTC 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp .... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]950.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 950.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thiếu tướng 
+ 13 Víp + Sét UL Gold + Víp 2 VTC 
+ Devil + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.700.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.700.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 38 Víp + X8 thomson + X4 MG 
+ Set UL Gold + Lắp Full 22 Víp 
+ Víp 4 VTC + Ngọc Trinh 
+ 3z + M200 + K98 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


Nick Từ 500K-1Triệu
Nick 1Triệu-2Triệu
Nick VIP