[giaban] 1.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Đại Tướng + 15 Víp 
+ Víp 4 VTC + Sét 3z UL Gold + M200 
+ Devil Hunter + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.600.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + TTL + 24 Víp 
+ X6 thomson + X5 RPK + Víp 5 VTC 
+ 3z + M200 + Ngọc Trinh 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 1.500.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.500.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng tá + 24 Víp 
+ X4 MG + Sét Noble Gold + M200 
+ 3Z + Ngọc Trinh + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.600.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tướng + 25 Víp 
+ X6 Thomson + X5 MG + Sét Noble Gold 
+ 3z + M200 + Ngọc Trinh + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 700.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 700.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thiếu Uý + 11 Víp 
+ M200 + Ngọc Trinh + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.100.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.100.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tá + 17 Víp 
+ Sét Enternal + 3z + M200 
+ Báu vật khác ......
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.100.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.100.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng Tướng + 15 Víp 
+ Sét Noble Gold + M200 + Dx 
+ Nick còn 240 Vcoin + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 800.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 800.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng Uý + 12 Víp 
+ 3z + M200 + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 800.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 800.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thiếu úy + 11 Víp 
+ 3z + Anthena Noble Hold 
+ Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 650.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 650.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung Tá + 9 Víp 
+ Víp 3 VTC + 3z + M200 
+ Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 650.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 650.000 ATM
+ Thông tin : Full TT Thượng Tá + 9 Víp 
+ Ngọc Trinh + M200 + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 600.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 600.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng Tướng + 8 Víp 
+ 3z + M200 + Ngọc Tinh 
+ Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 950.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 950.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung Tướng + 14 Víp 
+ 3z + M200 + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 550.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 550.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung Tướng + 8 Víp 
+ 3z + M200 + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 550.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 550.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Đại Tướng + 8 Víp 
+ 3z + M200 + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 600.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 600.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tướng + 9 Víp 
+ 3z + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 1.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thương Uý + 13 Víp 
+ Còn hơn 500 Vcoin trong nick + X4 Thomson 
+ 3z + M200 + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 2.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.300.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung Tướng + 34 Víp 
+ Víp 6 VTC + 3z + M200 + X6 Thomson 
+ X6 RPK + Sét Noble Gold + Ngọc Trinh 
+ Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + TTL + 20 Víp 
+ X6 MG + M200 + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 2.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Đại Soái + 34 Víp 
+ Lắp Full 22 Víp + Víp 4 VTC + Sét Enternal 
+ Sét Noble Gold + Sét Phonix + M200 
+ Ngọc Trinh + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 1.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng Uý + 16 Víp 
+ 3z + M200 + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.800.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.800.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + TTL + 28 Víp 
+ Víp 3 VTC + X6 Thomson + X5 MG 
+ Sét Noble Gold + Sét UL Gold + 3z 
+ Nhẫn ép cao + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thiếu Tướng + 19 Víp 
+ 3z + M200 + Víp 3 VTC + Ngọc Trinh 
+ Nhẫn ép cao + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung Tướng + 23 Víp 
+ 3z + M200 + Víp 3 VTC 
+ Ngọc Trinh + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tá + 19 Víp 
+ 3z + Sét Noble Gold + Ngọc Trinh 
+ Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban] 1.600.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tướng + 27 Víp 
+ X6 MG ép đạn + Víp 3 VTC + Devil Hunter 
+ Lắp Full 22 Víp + Bộ Noble Gold
+ Item còn 1 năm 

- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.400.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.400.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tá + 25 Víp 
+ 3z + M200 + Víp 3 VTC + Devil Hunter 
+ Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tướng + 20 Víp 
+ Sét Noble Gold + 3z + Ngọc Trinh 
+ Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung Tướng + 17 Víp 
+ Sét Noble Gold + M200 + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.350.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.350.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + TTL + 19 Víp 
+ Sét Noble Gold + Sét UL Gold + M200 
+ Ngọc Trinh + Bộ nhẫn ép cao 
+ Báu vật khác .... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.500.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.500.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Đại tướng + 24 Víp 
+ Víp 3 VTC + Lắp Full 22 Víp + Sét Noble Gold 
+ 3z + Ngọc Trinh + M200 + Nick chuyên C4
+ Báu vật đẹp .....

- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.500.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.500.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng Tướng + 23 Víp 
+ Sét Enternal + Sét 3z UL Gold + Sét Noble Gold 
+ M200 + Ngọc Trinh + DX + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.500.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.500.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + TTL + 24 Víp 
+ Sét Noble Gold + Víp 3 VTC + 3z 
+ M200 + Ngọc Trinh + Devil Hunter 
+ Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.100.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.100.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thiếu Tướng + 16 Víp 
+ 3z + M200 + Ngọc Trinh 
+ Devil Hunter + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


Nick Từ 500K-1Tr
Nick 1Tr-2Tr
Nick VIP