[giaban]3.900.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.900.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + Thống soái 

+ 43 VIP + X Thomson + X MG + VIP 3 VTC 
+ 3z + m200 + Nhân vật Skin 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]3.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.200.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 37 VIP + VIP 3 VTC + Sét Noble Gold 
+ X Thomson + 3z + M200 + X MG 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]3.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.200.000 ATM

+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 
+ 36 VIP + Sét Noble Gold + X Thomson 
+ X MG + VIP 6 VTC + 3z + M200 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]2.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 21 VIP + Item C4 + Skin M4a1 
+ VIP 4 VTC + 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.700.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 18 VIP 

+ Thượng tá + Sét Noble Gold + VIP 4 VTC 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]2.500.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.500.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + Đại tướng 

+ 28 VP + X Thomson + X MG  
+ VIP 4 VTC + 3z + m200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.700.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 18 VIP 

+ Thượng tướng + X Thomson + 3z 
+ M200 + VIP 3 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]3.500.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.500.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 26 VIP + TTL + VIP 1 VTC 
+ X Thomson + Sét Noble Gold + Tia sáng 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.700.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + Đại tướng 

+ 19 VIP + VIP 3 VTC + X Thomson 
+ X MG + 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.700.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + Đại tướng 

+ 20 VIP + VIP 3 VTC + 3z + M200 
+ Báu vật đẹp + X thomson ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]2.800.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.800.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 32 VIP + X Thomson + X RPK + VIP 5 VTC 
+ 3z  + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]2.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 24 VIP + VIP 3 VTC + 3z + M200 
+ X thomson + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.800.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.800.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 19 VIP 

+ VIP 2 VTC + Đại tướng + 3z + M200 
+ X thomson + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]2.500.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.500.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 28 VIP + X Thomson + X MG 
+ VIP 4 VTC + 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.500.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.500.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 16 VIP 

+ Thượng tá + VIP 3 VTC + X Thomson 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]2.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 23 VIP + X Thomson + X RPK 
+ VIP 4 VTC + 3z + M200 
+ Báu vật đẹp......
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.600.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 17 VIP 

+ Thượng tướng + Sét Noble Gold + VIP 2 VTC 
+ 3z + m200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]3.300.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.300.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 36 VIP + Dư 200 Gcoin + VIP 3 VTC 
+ Sét Noble Gold + Lắp Full 22 VIP ...
+ X thomson + Báu vật đẹp ..
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.600.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 18 VIP + X Thomson + VIP 4 VTC 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]2.800.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.800.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 29 VIP + Sét Noble Gold + VIP 5 VTC 
+ 3z + m200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]2.400.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.400.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ 27 VIP + Sét Noble Gold + X Thomson 
+ VIP 4 VTC + 3z + M200 
+ Báu vật đẹp ......
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]6.500.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 6.500.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + Đại soái 

+ 50 VIP + VIP 3 VTC + 3z + m200 
+ Sét Tran2 + TMP Búp Bê 
+ Full sét MÓNG MÈO + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]3.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + Đại soái 

+ 32 VIP + VIP 3 VTC + Sét Noble Gold 
+ X thomson + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]12.000.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 12.000.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 115 VIP 

+ VIP 8 + Skin súng + X Tất cả dòng súng 
+ Báu vật max nhiều ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]3.200.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.200.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + TTL 

+ VIP 3 VTC + X thomson + X RPK 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]3.900.000 ATM[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.900.000 ATM
+ Trắng Thông Tin Chưa Cài SMS + 30 VIP 

+ Trung tướng + VIP 2 VTC + X5 MG 
+ Full sét Tran2 + TMP Búp Bê 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

- Như anh em đã biết mua nick cf luôn là thị trường sôi động trong nhiều năm qua tại thị trường game onlie Việt Nam nhưng ít au vuế đến mặt trái của nó là nạn lừa đảo qua việc mua bán nick cf đang diễn ra một cách tràn lan trên mọi phương diện ! 
   
   Shop mua nick cf được nhiều Youtuber nổi tiếng đảm bảo Uy Tín - Giá Rẻ !    các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi website bên mình được rất nhiều các Youter nổi tiếng đứng ra đảm bảo Uy Tín cho AE để AE yên tâm GD ! Khi các bạn bỏ đồng tiền ra để mua nick cf thì AE cũng muốn nhận được nick đúng như ảnh đã quảng cáo mà không muốn tiền mất tật mang, AE đến với website bên mình là một sự lựa chọn đúng đắn cho AE để có thể sở hữu được những nick CF đúng như ý của anh em ! 


- Các cái tên như TXT, Tiền Zombie V4 chắc còn không xa lạ gì đối với anh em họ đã giới thiệu cho anh em một shop nick cf Uy Tín Giá Rẻ và đứng ra đảm bảo Giao Dịch cho anh em thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm là không bị mất tiền nhé ! 

  Thân chào Anh Em ! 

    Như anh em cũng được biết game CF cũng không còn xa lạ gì đối với tầng lớp cuối 8x và đầu 9x của chúng ta. Có lẽ nó đã gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ vàng, như ngày xưa để sở hữu một nick CF có Víp là khó đối với anh em thì ngày nay chuyện đó khá là đơn giản ! 

   Mua nick cf giá rẻ mà lại có Víp hiện nay rất nhanh chóng và tiện lợi, để sở hữu nick CF víp anh em chỉ cần bỏ ra 10p đồng hồ chuyển khoản và đổi thông tin nick là anh em đã có thể sở hữu một nick CF hoàn toàn Víp mà không cần phải bỏ thời gian công sức ra để cày cuốc rồi đúng không nào ! 

    Như thế thì địa chỉ mua nick cf uy tín ở đâu đó chính là http://www.muabancf.com/ một trang web đã được rất nhiều Youtuber nổi tiếng giới thiệu như Tiến Xinh Trai, Tiền Zombie, Rùa Ngáo đứng ra đảo bảo cho anh em rằng Uy Tín - Giá Rẻ mà anh em không sợ bị tiền mất tật mang ! 

      Chỉ cần chuyển khoản và bên mình sẽ gửi đầy đủ thông tin nick cho em anh em để anh em thay đổi ! Thật nhanh chóng và an toàn phải không anh em ! 
  

+ Hotline : 0972.489.123

   Thân chào các xạ thủ,
   Chiếc áo phông Lacoste với logo VIP đầy tự hào và trang trọng nằm trên ngực sẽ là tặng phẩm dành cho những game thủ VIP tham gia ưu đãi. Kho đồ của bạn đang thiếu item VIP nào? Nhân cơ hội này hãy rinh về bộ sưu tập của mình ngay. Chỉ với 1 VIP bất kỳ mua trong game, các bạn sẽ nhận được 1 áo Lacoste VIP hàng limited được NPH VTC Game đặt may.  

    Nhận áo phông CF cùng Shop nick cf giá rẻ ! Anh em cùng mình tìm hiểu xem sự kiện lần này có gì đặc biệt cho các game thủ chúng ta nhé, hứa hẹn với anh em sẽ có nhiều điều hấp dẫn ở phía trước đó ! 
  Theo như thông tin từ shop nick cf giá rẻ được biết thì sự kiện lần này món quà mà anh em có thể nhận được là một chiếc áo phông có hình logo khách hàng Víp của Đột Kích như trên hình ! 
   Ngay sau khi hoàn thiện việc mua VIP trong game, các xạ thủ hãy truy cập Webshop nhập thông tin theo yêu cầu (tài khoản có ít nhất 1 Vcoin để nhìn thấy mục nhận quà). Kết thúc sự kiện, BQT sẽ tổng hợp và chuyển phát quà tới địa chỉ mà bạn cung cấp (Lưu ý: địa chỉ ghi rõ ràng, cụ thể, tranh sai sót trong quá trình vận chuyển).
      Qủa là hấp dẫn đúng không anh em, chơi game ảo nhưng lại nhận đồ thật, ra ngoài mặc chiếc áo này vào là anh có chung đam mê CF có thể nhận ra nhau được ngay. Anh em còn chờ gì nữa mà không cùng shop nick cf giá rẻ làm sự kiện và rinh quà về tay thôi nào ! 


- Như anh em cũng đã biết , Game Đột Kích đã phát triển rất lâu . Anh em cũng đã từng đam mê rất nhiều với tự game này . Nhiều anh em cày cuốc để có thể sở hữu được những tài khoản Víp cho bản thân . Nhiều anh em lại chọn cách đầu tư tiền đi mua một tài khoản CF để chơi thay vì việc cày cuốc . Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho anh em  : Vì sao lại chọn mua nick cf tại Shop Www.muabancf.com GDTT tại Hà Nội ???

- Như anh em cũng đã biết Shop đã có mặt trên thị trường mua bán nick cf nhiều năm nay . Bán nick đến số lượng nick lên đến hàng nghìn nick cf víp cũng có , giá học sinh cũng có . Nói chung bên mình phục vụ tất cả và đáp ứng tất cả nhu cầu của anh em game thủ về game CF . 

- Facebook chủ Shop hiện tại có lượt theo dõi cũng như lượt tương tác rất tốt từ cộng đồng game thủ . Hằng tuần bên mình có tổ chức các Event cho anh em tham gia . Chỉ cần tham gia Event là anh em có thể có cơ hội nhận được những nick cf có giá trị cao sở hữu số lượng víp lớn . 

- Anh em cứ thử đặt ra một câu hỏi đơn giản rằng có Shop nào trong thị trường bán nick cf xuất hiện lâu đến như thế nhưng chưa từng có một tiếng tăm là lừa đảo . Có ai đi lừa đảo lại tồn tại lâu đến như thế hay không . Bên mình cũng có chút tiếng tăm trên thị trường anh em nào không tin tưởng có thể lên cộng đồng hỏi về Shop xem thái độ làm ăn như thế nào nhé . 

- Shop mua bán nick cf lâu năm trên thị trường được nhiều anh em tin cậy. Chúc anh em chơi game vui vẻ .

- Anh em cần mua nick hay ghé Website để chọn nick : www.muabancf.com

+ SĐT liên hệ : 0972.489.123

- Lưu ý : Chỉ GD qua SĐT không nhận GD qua Facebook để tránh mạo danh lừa đảo nhé anh em ! 

     

      Anh em đang phân vân khi không biết đâu là một shop nick cf uy tín để anh em có thể mua một tài khoản Đột Kích để quay trở lại game hay là với những anh em muốn lên đời nick . 

- Tại bài viết này mình sẽ giới thiệu anh em tại sao nên đặt niềm tin vào shop nick cf www.muabancf.com

+ Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong làng mua bán nick game nói chung và mua bán nick cf nói riêng . Đã bán số lượng tài khoản lên đến hàng nghìn tài khoản . Vì thế anh em có thể hoàn thấy được rằng không một thằng lừa đảo nào có thể tồn tại lâu được đến thế .  Nếu có lừa đảo cũng chỉ lừa đảo được một hai người , đằng này bên mình bán số lượng tài khoản nhiều. 

+ Một điều nữa đó là bên mình có Địa chỉ GDTT tại 2 Thành Phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh . Anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để lấy địa chỉ GDTT tại 2 thành phố này . ( Điều này là không thể với những thằng lừa đảo . Bởi lẽ lừa đảo mà GDTT thì bị chặt tay lâu rồi )

- Một shop acc cf giá rẻ thì phải có nhiều khác và đáp ứng được các nhu cầu của toàn thể anh em . Chính vì thế nên bên mình thường xuyên cập nhật nick mới hằng ngày cko anh em . Anh em có thể ghé qua Web hằng ngày để cập nhật những nick mới nhất để sớm chọn cho mình một tài khoản ưng ý.


- Để được tư vấn một cách tốt nhất anh em có thể liên hệ mình qua:

+ Facebook : Nguyễn Văn Quang 
+ Hotline : 0972.489.123


- Như nhiều anh em cũng đã biết . Đột Kích hay còn gọi là CF đã về Việt Nam đến nay là năm thứ 8 . Cũng là 8 năm anh em cũng với niềm đam mê CF . 

- Bên cạnh đó thì thị trường mua bán nick cf cũng phát triển từng ngày từng ngày theo . Anh em ngày một thấy các Shop mọc lên như nấm . Nhưng vấn đề là anh em không biết được đâu là shop ban acc cf uy tín để anh em đặt niềm tin . 

- Từ ngày đầu anh em biết đến với các shop nick cf trên diễn đàn của VTC tạo ra . Đến giờ này với kinh nghiệm bán nick cf nhiều năm . Cùng với Website phát triển một cách mạnh mẽ . Khi các bạn lên Google gõ tìm kiếm các từ khóa đơn giản như mua nick cf , mua nick cf gia re . Điều đó đã chứng tỏ được sự Uy Tín của chúng tôi. 

- Các bạn thử đặt ra câu hỏi ? Làm gì có một Shop nào bán acc cf lừa đảo mà lại nằm ở top 1 top 2 Google trong một thời gian dài như thế . Chưa kể ông bà ta có câu : " Lừa đảo thì không tồn tại được lâu " 

- Đúng như vậy , được anh em và đông đảo mọi người tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua . Chúng tôi đã bán đến hàng nghìn nick CF có giá trị lớn . Nên Website : http://www.muabancf.com/ hoàn toàn là một địa chỉ tin cậy để anh em chọn mua một nick CF để giải trí , để theo đuổi niềm đam mê .

- Hơn nữa chúng tôi còn có địa chỉ GDTT tại Hà Nội : Số 3 - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội cho anh em Giao Dịch những nick có giá trị lớn . Khi anh em muốn đầu tư một số tiền lớn vào Game . 

- Để được tư vấn một cách tốt nhất anh em liên hệ với chúng tôi như sau : 
+ Hotline :  0972.489.123

Nick Từ 500K-1Triệu
Nick 1Triệu-2Triệu
Nick VIP