[giaban]900.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 900.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 13 Víp + 3z + M200 
+ 3z + M200 + Vip 3 VTC 
+ Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]950.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 950.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tướng 
+ 14 Víp + 3z + M200 
+ Ngọc Trinh + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]900.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 900.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tướng 
+ 13 Víp + X4 thomson + 3z 
+ m200 + Ngọc Trinh + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]900.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 900.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 13 Víp + Sét Noble Gold 
+ Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]850.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 850.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thiếu tướng 
+ 12 Víp + 3z + Ngọc Trinh
+ Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]3.400.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.400.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 52 Víp + Sét Noble Gold + X tất cả dòng súng 
+ Combo Kill cao + Nhẫn AI cao 
+ Vip 4 VTC + Iteam C4 còn nhiều 
+ Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 15 Víp + X8 Thomson + Sét Noble Gold 
+ Vip 2 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.400.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.400.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tá 
+ 21 Víp + X6 thomson + Sét Noble Gold 
+ Ngọc Trinh + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 18 Víp + 3z + M200 + Víp 3 VTC 
+ X4 thomson + Báu vật đẹp ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Trung tướng 
+ 20 Víp + 3z + M200 + Víp 2 VTC 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]3.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.000.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại soái 
+ 42 Víp + Sét Noble Gold + X Thomson 
+ X4 MG + Vip 4 VTC 
+ Combo Kill Cao + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]2.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại Soái 
+ Vip 5 VTC + DX Puma + 3Z 
+ m200 + Lắp Full 22 Víp 
+ Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]3.500.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.500.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại soái 
+ 47 Víp + Vip 5 VTC + Vip 4 Web(hạ cấp được)
+ Sét CFS + X Thomson + X4 MG 
+ COmbo Kill Cao + joker + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]3.800.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.800.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 51 Víp + Víp 4 VTC + X7 RPK 
+ X6 thomson + Lắp Full 22 Víp 
+ Combo Kill Cao + Báu vật đẹp 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]3.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.000.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại soái 
+ 43 Víp + Lắp Full 23 Víp + Vip 5 VTC 
+ X Thomson + 3z + M200 + Sét Noble Gold 
+ Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.400.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.400.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 19 Víp + Sét Noble Gold + 3z 
+ Víp 3 VTC + X4 Thomson + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.800.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.800.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 27 Víp + Víp 4 VTC + Lắp Full 22 Víp 
+ Sét Noble Gold + Combo Kill Cao 
+ 3z + M200 + K98 + BV đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]4.900.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 4.900.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 61 Víp + X Thomson + X RPK 
+ VIP 4 VTC + Item Zombie còn dài
+ Item C4 còn dài + Đầy đủ gói 
+ Combo Kill 5.1 giây + Báu vật đẹp ..... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]4.700.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 4.700.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Đại soái 
+ 59 Víp + X Thomson + X RPK 
+ Các sét súng cổ + Vip 5 VTC 
+ Item Zombie còn dài + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]3.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 3.200.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Trung tướng 
+ 43 Víp + X6 RPK + X7 thomson 
+ Sét Enternal + Vip 6 VTC 
+ Bộ Combo Kill cao + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]2.700.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.700.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 38 Víp + Lắp Full 22 Víp + X5 Thomson 
+ X4 MG + Vip 3 VTC + 3z 
+ m200 + Báu vật đẹp ......  
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.100.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.100.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thượng tá 
+ 16 Víp + Sét Noble Gold + X4 TS 
+ Vip 4 VTC + 3z + M200 
+ Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Trung tá 
+ 18 Víp + Sét Noble Gold + 3Z 
+ m200 + Báu vật đẹp .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]2.900.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.900.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + TTL 
+ 37 Víp + Vip 5 VTC + Vip 5 Web (Hạ cấp đc)
+ X5 MG + X4 Thomson + 3z 
+ m200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.400.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.400.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Trung tướng 
+ X4 Thomson + X4 RPK + Vip 3 VTC 
+ 3z + M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Thiếu tá 
+ X5 thomson + Sét Roya + 3z 
+ M200 + Báu vật đẹp .... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]2.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.200.000 ATM
+ Full Thông tin chưa cài SMS + Trung tướng 
+ 32 Víp + Vip 3 VTC + Sét Enternal 
+ 3z + M200 + K98 + Báu vật đẹp .... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


Nick Từ 500K-1Triệu
Nick 1Triệu-2Triệu
Nick VIP